Karta Dużej Rodziny

0
157
Duża rodzina

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych, określonych uprawnień oraz przywilejów, które oferowane są przez instytucje publiczne oraz prywatne. Kto może posiadać Kartę Dużej Rodziny? Jak założyć Kartę Dużej Rodziny oraz co jej założenie daje? Jakie przywileje i uprawnienia z niej wynikają? Dowiedz się więcej na temat Karty Dużej Rodziny. Zapraszamy do lektury.

Co to jest Karta Dużej Rodziny i jak wygląda?

Karta Dużej Rodziny stanowi środek identyfikujący osobę, pochodzącą z rodziny wielodzietnej poświadczający jego uprawnienia do określonych m.in. w ustawie o Kracie Dużej Rodziny przywilejów. Wspomniane przywileje stanowią uprawienia, które polegają na przyznaniu danej osobie korzystniejszych od aktualnie obowiązującego (ogólnego) dostępu do określonych usług, towarów czy innych form działalności. Karta dużej Rodziny regulowana jest głównie przez podstawę prawną tj. Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Wzór Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznejzostał ściśle określony przez Rozporządzenie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 roku. Został w nim zawarty wzór graficzny karty, jak i szczegółowy zakres informacji na niej zawarty. Dlatego też, Karta Dużej Rodziny posiada ogólnopolski jednolity wzór. Znajdują się na niej następujące dane: imię bądź imiona oraz nazwisko jej posiadacza, numer PSESEL, data ważności, numer karty oraz logo. Ponadto, zawiera ona skrót Karty Dużej Rodziny tj. KDR, który napisany jest alfabetem Braille’a. Jej wymiary są identyczne jak wymiary karty płatniczej. Ważną informację stanowi fakt, iż od 9 czerwca 2021 roku istnieje możliwość wyświetlania Karty Dużej Rodziny w aplikacji tzw. mObywatel. Aplikacja ta zawiera kartę elektroniczną, na której znajduje się zdjęcie jej właściciela, jak i hologram, który przedstawia wizerunek orła. Numer Karty Dużej Rodziny składa się z nieprzypadkowych 17 cyfr, bowiem 7 pierwszych cyfr określa identyfikator danej gminy a kolejne 5 stanowi indywidualny numer rodziny wielodzietnej, który został im nadany podczas rejestracji.

Karta Dużej Rodziny – komu przysługuje?

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin wielodzietnych tj. rodzin, które posiadają lub posiadały przynajmniej trójkę dzieci –Warto podkreślić, iż jest ona przyznawana niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie i może ją posiadać każdy członek rodziny. Rodzice, którzy spełniają warunek tj. posiadają minimum troje dzieci, mogą z karty korzystać dożywotnio. Oznacza to, że jeśli ich dzieci są już pełnoletnie czy nawet założyły już swoje rodziny nadal mogą oni korzystać z przywilejów Karty Dużej Rodziny. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego bądź osobę, która prowadzi rodzinny dom dziecka. W sytuacji dzieci pochodzącej z takiej rodziny korzystanie z karty jest terminowe – mogą z niej korzystać dzieci do 18 roku życia, bądź do maksymalnie 25 roku życia, w sytuacji gdy się uczą. Osoby niepełnosprawne w rodzinie wielodzietnej otrzymują Kartę Dużej Rodziny na okres trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje:

 • Bezterminowo
  • Rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy posiadają lub posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (także rodzic zastępczy oraz osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka)
 • Terminowo
  • Dzieciom w wieku do 18 lat
  • Dzieciom w wieku do 25 lat, w sytuacji gdy uczą się w szkole lub też w szkole wyższej
  • Dzieciom bez ograniczeń wiekowych w sytuacji gdy legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (muszą jednak spełniać określone warunki)

Ponadto, Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, który spełnia następujące warunki:

 1. Posiada polskie obywatelstwo oraz jego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Jest cudzoziemcem, który posiada miejsce zamieszkania znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zezwoleniem na pobyt stały, zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy też zezwoleniem na pobyt czasowy w związku z określonymi okolicznościami
 3. Uzyskał W Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźca bądź ochrony uzupełniającej, o ile zamieszkuje ze swoimi członkami rodziny na terytorium Polski
 4. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski i jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

Karta Dużej Rodziny nie przysługuje natomiast rodzicom, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej bądź którym sąd ograniczył władze rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w zastępczej pieczy. Warto jednak podkreślić, że inaczej interpretuje się sytuację , gdy sąd nie pozbawił rodzica władzy rodzicielskiej bądź jej ograniczył poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trójki dzieci.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje rodzinom wielodzietnym tj. posiadającym minimum troje dzieci system zniżek oraz określonych, dodatkowych uprawnień i przywilejów. Jej posiadacze (rodzice oraz dzieci, które spełniają konkretne warunki) mają sposobność korzystania z bogatego katalogu ofert rekreacyjnych, kulturalnych czy również transportowych na terenie Polski. Wspomniane zniżki czy uprawnienia są oferowane zarówno przez instytucję publiczne, jak i instytucje prywatne. Instytucje przystępując do omawianego programu zdobywają prawo do posługiwania się napisem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jak założyć Kartę Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Wydaje się ją na wniosek danego członka rodziny wielodzietnej, spełniającego określone wymagania. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny powinien zostać złożony w odpowiedniej instytucji w gminie, która odpowiada miejscu zamieszkania osoby jej składanej. Wniosek również może być złożony w sposób elektroniczny poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia (potrzebny jest jednak profil zaufany). Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Na stronie Ministerstwa znajduje się wykaz miejsc, w których można złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny.

Karta dużej rodziny – opis zniżek ustawowych

Karta dużej Rodziny zapewnia określone ulgi oraz dodatkowe uprawnienia, miedzy innymi gwarantuje:

 • Zniżki bilety kolejowe (37% zniżki na bilety jednorazowe, jak i 49% zniżki na bilety miesięczne)
 • Obniżenie opłaty za paszport (50% ulgi otrzymuje matka, ojciec lub macocha, ojczym, natomiast 75% dzieci)
 • Bezpłatny wstęp do parków narodowych w Polsce

Na stronie ministerstwa znajduje się lista partnerów Karty Dużej Rodziny wraz z opisem ulg.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj